Zaznacz stronę

Projekty Unijne

Grupa Amax bierze udział w projekcie: M2 System

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Całkowita wartość projektu wynosi 38 601 904,04 zł.
Wkład funduszy europejskich wynosi 19 231 950,00 zł

Projekt „M2 System” ma na celu zwiększenie konkurencyjności gospodarczej Konsorcjum 4 przedsiębiorstw z sektora MŚP, działających na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, co zostanie osiągnięte dzięki realizacji przez te przedsiębiorstwa inwestycji we wspólną infrastrukturę produktów sieciowych oraz wspólne działania w sferach:

  1. promocji,
  2. wdrożenia standardów funkcjonowania produktu,
  3. nowatorskich narzędzi ICT,
  4. oferowania pakietów turystycznych w oparciu o całoroczny kalendarz imprez kulturalnych.

Konsorcjanci realizują w ramach 3 powiązanych ze sobą rdzeni (kulturowego, gastronomicznego i aktywnego) inwestycje w 3 kluczowych lokalizacjach Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (Węgorzewo, Stare Sady i Pisz). Dzięki temu, oraz dzięki wypracowanym w ramach projektu mechanizmom trwałej współpracy, oferować będą turystom przez cały rok znacznie poszerzony zakres usług turystycznych w ramach unikalnego, całorocznego i sieciowego produktu „Mazury na szlaku kultury”. Tak utworzony produkt w innowacyjny sposób przyczyni się do wydłużenia sezonu w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, tworząc całoroczną ofertę, opartą o wydarzenia kulturalne i nowe inwestycje. Jednocześnie stanowi on znaczącą modyfikację istniejącego produktu turystycznego – Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Usługi konsorcjantów będą oferowane w formie kompleksowych, objętych wspólnymi cenami i wspólnie wytwarzanych, oraz dostosowanych do potrzeb i oczekiwań klientów pakietów. Inwestycje stworzą nową jakość w infrastrukturze regionu, oraz umożliwią powstanie zupełnie nowych usług, jak obsługa dużych eventów i catering na wodzie, czy sieciowe wypożyczanie sprzętu turystycznego na obszarze Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Celem głównym projektu jest zwiększenie konkurencyjności 4 MŚP, działających na terenie Krainy WJM, poprzez utworzenie do 2020 r. innowacyjnego, całorocznego, sieciowego produktu turystycznego „Mazury na szlaku kultury”. Powstanie on dzięki wspólnym inwestycjom i działaniom Konsorcjantów, realizowanym w oparciu o istniejący potencjał turystyczny obszaru, w szczególności o liniowy Szlak Wielkich Jezior Mazurskich i pozostałe walory przyrodniczo-kulturowe regionu, zgodnie z RIS dla Polski Wschodniej: turystyka/medycyna/zdrowie.
 
Celami pośrednimi będą:
 
  1. wzrost sprzedaży i wprowadzenie nowych, całorocznych produktów/usług do oferty 4 MŚP
  2. podniesienie jakości, integracja, pakietyzacja i dywersyfikacja oferty turystycznego 4 MŚP
  3. wdrożenie nowych, trwałych rozwiązań w zakresie kooperacji i świadczenia usług wspólnych przez 4 MŚP
  4. wzrost zatrudnienia na terenach wiejskich w sektorze pozarolniczym o 21 osób
  5. wdrożenie innowacji produktowej i procesowej w turystyce Krainy Wielkich Jezior Mazurskich
  6. wydłużenie sezonu turystycznego w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich i lepsze wykorzystanie potencjału tego obszaru dla turystyki.
 
W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost liczby turystów po wysokim sezonie turystycznym (szczególnie dzięki ofercie kulturowej i wybudowanej, całorocznej infrastrukturze).
Projekt przyczyni się to do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw realizujących projekt, zwiększenia zatrudnienia na obszarach wiejskich w sektorze pozarolniczym, oraz lepszego wykorzystania potencjału przyrodniczego i kulturalnego regionu dla rozwoju całorocznej oferty turystycznej, a tym samym ograniczenia sezonowości. Działanie to wpisuje się doskonale w RIS Polski Wschodniej „turystyka, medycyna, zdrowie”.
 
 

Grupa Amax bierze udział w projekcie 1.5.2 pod tytułem:

„Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu poprzez budowę nowego obiektu gastronomicznego oraz modernizację obecnych obiektów gastronomicznych.”

Wartość ogółem: 3683857.34
Wydatki kwalifikowalne: 2995005.97
Wnioskowane dofinansowanie: 1973708.93
Procent dofinansowania: 65.90

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-06-03
Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 2019-06-03
Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2020-09-30

Nazwa źródła finansowania wydatków
1.Kwota dofinansowania: 1 973 708.93 2
2.Wkład własny Wnioskodawcy: 1 021 297.04

– Budżet jednostek samorządu terytorialnego: 0.00
– Inne krajowe środki publiczne, jakie: 0.00
– Prywatne: 1 021 297.04
W tym EBI: 0.00

Projekt polega na odtworzeniu warmińskiego dziedzictwa kulinarnego poprzez budowę obiektu restauracyjnego przez firmę Grupa AMAX Sp. z o.o oraz zakup urządzeń niezbędnych do realizacji inwestycji. Na działce nr 432 w Mikołajkach przy ul. Kajki 64 zaplanowano budowę restauracji i zakup urządzeń. Na I piętrze budynku powstaną sale konferencyjne do przeprowadzania szkoleń. W pozostałych lokalizacjach gdzie będzie odbywała się sprzedaż cateringowa tj. Restauracja Pagaj, Żagiel, Lady Mary przy ul. Kowalskiej 3 w dz. nr 426/4 i 424/4, Restauracja City, Plac Wolności 8 dz. nr 202/10 i 202/47, Restauracja Pod Jabłoniami w miejscowości Stare Sady 13F dz. nr 18/1, 15/6, 18/3 oraz Restauracja Sielawa w Mikołajkach przy Placu Wolności 13 dz. nr 202/26 tylko zakup urządzeń. W restauracji będzie sprzedawanych 17 potraw nawiązujących do dziedzictwa kulinarnego regionu. Firma w celu możliwości rozpoczęcia produkcji żywności zamierza przeprowadzić budowę obiektu oraz zakup środków trwałych niezbędnych do prowadzenia obiektu restauracyjnego. Działania te pozwolą na popularyzację oraz dostosowanie do czasów współczesnych starych, tradycyjnych przepisów kulinarnych co wiąże się z budowaniem przewagi konkurencyjnej MŚP.

Przedsięwzięcie posiada opinię wystawiona przez Izbę Rzemieślniczą potwierdzającą, iż projekt stanowi kontynuację tradycji. Wyrób tradycyjnych potraw jest okazją do promocji lokalnego i regionalnego dziedzictwa kulinarnego, a także pobudzania lokalnej przedsiębiorczości. Niniejsza inwestycja wpisuje się w założenia określone w SzOOP RPO WiM dla Osi Priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur dla działania 1.5.-Nowoczesne firmy i podziałania 1.5.2Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu i jest tożsama z głównym celem tematycznym 3. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury oraz Priorytetem inwestycyjnym 3c.„Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

Celem głównym projektu jest zwiększenie konkurencyjności w firmie Grupa Amax Sp. z o.o. poprzez odtworzenie tradycyjnych produktów żywnościowych. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

1. Budowa obiektu restauracyjnego wraz z salami konferencyjnymi na cele prowadzenia działalności gospodarczej związanej z odtwarzaniem dziedzictwa kulinarnego warmińskiego w 2020 roku w miejscowości Mikołajki.

2. Wprowadzenie 18 nowych produktów na rynek w 2020 roku: placki ziemniaczane z kurkami, szczupak faszerowany z sosem tatarskim, ryby mazurskie w zalewie octowej, stynka smażona z sosem jogurtowym, żurek na wędzonce z jajkiem, rosół ze swojskim makaronem, zupa rybna, chłodnik litewski, kaczka pieczona z jabłkami w sosie żurawinowym, golonka pieczona w piwie, pierogi z sandaczem i sosem rakowym, sielawa smażona, pierogi z leśnymi grzybami, pierogi z jagodami, szarlotka, tarta z leśnymi owocami , galaretka z agrestu i porzeczki, wynajem sali konferencyjnej

3. Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie o 3 etaty w 2020 roku.

 

Grupa Amax bierze udział w projekcie 1.3.4 pod tytułem:

„Przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności firmy „Grupa Amax” spółka z ograniczona odpowiedzialnością.”

 

Wartość ogółem: 2463000.00
Wydatki kwalifikowalne: 2002439.02
Wnioskowane dofinansowanie: 1401507.07
Procent dofinansowania: 69.99

Okres realizacji projektu:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2020-02-11
Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 2020-02-11
Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2020-09-30

Nazwa źródła finansowania wydatków
1. Kwota dofinansowania: 1 401 507.07 6
2. Wkład własny Wnioskodawcy: 600 931.95 3

– Budżet jednostek samorządu terytorialnego: 0.00
– Inne krajowe środki publiczne, jakie: 0.00
– Prywatne 600 931.95
W tym EBI: 0.00

Przedmiotem projektu jest przygotowanie terenów pod inwestycję, która zostanie zrealizowana na działce nr 423/4 i 426/160, obręb nr 15 w miejscowości Stawek, w powiecie Mrągowskim. Inwestycja realizuje 2 i 3 typ projektów określony przez SzOOP dla poddziałania 1.3.4 tj. uzbrojenie terenów inwestycyjnych, budowę lub modernizację układu komunikacyjnego dla terenu inwestycyjnego, Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych.

W ramach działań projektowych przewidziano wykonanie – zagospodarowanie terenu- niwelacja i infrastruktura (wydatki na infrastrukturę drogową wynoszą 964923,94 zł co stanowi mniej niż 50% wydatków kwalifikowanych tj. kwoty 2 002 439,02), przyłącze wodociągowe oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej. Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości. W ramach realizacji projektu uzbrojony teren inwestycyjny w 100% będzie przeznaczony na prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Niniejszy projekt dotyczy inwestycji początkowej zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 651/2014. Projekt polega na inwestycji w środki trwałe, dzięki którym będzie można osiągnąć rezultat projektu jakim jest dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa i rozszerzenie zakresu działalności w ramach już prowadzonej działalności.

Efekt zachęty został spełniony. Wnioskodawca posiada ważne warunki przyłączenia do sieci oraz pełną dokumentację techniczną. W wyniku realizacji projektu powstanie infrastruktura, która będzie służyła przygotowaniu terenów pod inwestycję polegającą na utworzeniu Centrum Obsługi Łodzi motorowych i jachtów. Projekt nie zakłada wykorzystania infrastruktury do realizacji inwestycji z funkcją mieszkalną lub usługowo-mieszkalną. Projekt spełnia wszystkie warunki brzegowe określone w SzOOP RPO WiM 2014-2020.Niniejsza inwestycja wpisuje się w założenia określone w SzOOP RPO WiM dla Osi Priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur dla działania 1.3.4.

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności firmy „Grupa Amax”
spółka z ograniczona odpowiedzialnością poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w celu zwiększenia konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstwa.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
1. Przygotowanie terenów pod inwestycje własne wnioskodawcy.
2. Realizację inwestycji prywatnych, które spowodują rozpoczęcie docelowej działalności na terenie objętym projektem.

 

Grupa Amax bierze udział w projekcie 1.3.5 pod tytułem:

„Zabezpieczenie pracowników w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia publicznego firmy „GRUPA AMAX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ”

Wartość ogółem: 613942.20
kwalifikowalne: 499140.00
Wnioskowane dofinansowanie: 428761.26
Procent dofinansowania: 85.90

Okres realizacji projektu:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2021-01-11
Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 2021-01-11
Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2021-12-31

Nazwa źródła finansowania wydatków

1. Kwota dofinansowania 428 761.26
2. Wkład własny Wnioskodawcy 70 378.74

– Budżet jednostek samorządu terytorialnego: 0.00
– Inne krajowe środki publiczne, jakie: 0.00
– Prywatne 70 378.74
W tym EBI 0.00

Przedmiotem projektu jest Zabezpieczenie pracowników w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia publicznego firmy „GRUPA AMAX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w pobliżu Restauracji Pagaj, Żagiel, Lady Mary Ul. Kowalska 3, Mikołajki wraz z portem, Ul. Prusa w Mikołajkach oraz w pobliżu Restauracji Pod Jabłoniami i port, Stare Sady 13F, Mikołajki. Projekt realizowany będzie w ramach Osi Priorytetowej 1 Inteligenta gospodarka Warmii i Mazur, działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), podziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP schemat B typ 2 Zabezpieczenie pracowników i firm w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia publicznego.

Niniejszy projekt wpisuje się w założenia SZOOP dla Oś I i realizuje jeden z dwóch celów: wzmacnianie konkurencyjności MŚP. Natomiast realizowany cel szczegółowy Osi I to: Lepsze warunki do rozwoju MŚP. Zakup systemu parkowego oraz sanitariatów pozwoli na poprawę warunków funkcjonowania firmy. W ramach działań projektowych przewidziano zakup sprzętu/usług niezbędnych do wprowadzenia zmian w realizowanych procesach: Bezdotykowy samoobsługowy system sanitariatów w portach: kołowrot wejście teletomat 4 szt., serwer i drukarka kuponów, maszyna do rozmieniania banknotów 2 szt., automat do sprzedaży żetonów, urządzenia do dezynfekcji rąk 8 szt., montaż urządzeń. Bezdotykowy samoobsługowy system parkowy : bileterka wjazdowa, drukarka termiczna, terminal wjazdowy, czytniki zbliżeniowe, detektor pętli indukcyjnej, komputer, skaner biletów, oprogramowanie automatycznego parkingu, kasa parkingowa z oprogramowaniem, montaż urządzeń.

W ramach realizacji projektu środki trwałe przeznaczone będą na ułatwienia w prowadzeniu przedsiębiorstwa w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia w tym w okresie zagrożenia epidemicznego, epidemii, reżimu sanitarnego. Projekt polega na inwestycji w środki trwałe, dzięki którym można będzie osiągnąć rezultat projektu jakim jest zmniejszenie zagrożenia w obszarze zdrowia.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

1. Zakup środków trwałych przeznaczonych do pracy zdalnej oraz środków ochrony indywidualnej i ochrony zbiorowej
2. Wprowadzenie do firmy usprawnień w obsłudze klienta
3. Utrzymanie miejsc pracy Rezultatem interwencji będzie zwiększony poziom kreacji przedsiębiorstw oraz inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw.

Przedstawione cele projektu są ściśle powiązane z celami Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko- Mazurskiego do roku 2025. Realizacja projektu pozwoli na wprowadzenie usprawnień w obsłudze klienta oraz poprzez zmianę sposobu świadczenia usługi co pozwoli na zabezpieczenie się przed spodkiem obrotów związanymi z wirusem. Cele szczegółowe projektu określają zakup środków trwałych przeznaczonych do pracy zdalnej oraz środków ochrony indywidualnej i ochrony zbiorowej.

 

Grupa Amax bierze udział w projekcie 4.1 pod tytułem:

„Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez firmę Grupa Amax Sp. z o.o.”

 

Wartość ogółem: 665200.00
Wydatki kwalifikowalne: 540000.00
Wnioskowane dofinansowanie: 459000.00
Procent dofinansowania: 85.00

Okres realizacji projektu:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-08-20
Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 2019-08-20
Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2020-12-31

1. Kwota dofinansowania 459 000.00
2. Wkład własny Wnioskodawcy 81 000.00

– Budżet jednostek samorządu terytorialnego 0.00
– Inne krajowe środki publiczne, jakie: 0.00
– Prywatne 81 000.00
W tym EBI 0.00

Inwestycja objęta niniejszym projektem polega na budowie 2 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,07151 MW w miejscowości Stare Sady, na dz. nr 15/6 oraz Wioska Żeglarska w Mikołajkach na działce nr 424/4 i 426/4. przez „GRUPA AMAX” SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ramach niniejszego projektu projektuje się: – dostawa i montaż 227 szt. paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy 0,07151 MW o mocy jednostkowej 315 W. Panele zamontowane zostaną na dachu budynków na podkonstrukcjach ze stali ocynkowanej ogniowo lub aluminiowych.

Projekt zakłada dostawę i montaż 4 szt. inwerterów o mocy 16 kW, 8 kW, 10 kW i 10 kW oraz 3 inwerterów hybrydowych o mocy łącznej 26 kW do systemu magazynowania energii, dostawę i montaż zabezpieczenia i okablowania prądu stałego DC od paneli fotowoltaicznych do inwertera oraz prądu przemiennego AC do inwertera do rozdzielni elektrycznej budynku wraz z systemem magazynowania energii (3 akumulatorów litowo-jonowych lub litowożelazowo-fosforanowych o pojemności łącznej około 13 kWh). Projekt wpisuje się w typ projektu wymieniony w SzOOP RPO WiM 2014-2020 dla działania 4.1- instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika)-do 2 MWe/MWth.

Projekt spełnia wszystkie warunki brzegowe określone w SzOOP RPO WiM 2014-2020. Wyprodukowana energia elektryczna będzie w 100% bezpośrednio zużyta na potrzeby własne. Panele składają się z modułów połączonych między sobą, z których energia przekazywana jest za pomocą okablowania elektrycznego do inwerterów, przekształcających napięcie stałe produkowane przez panele na napięcie zmienne sieci. Połączone między sobą tworzą łańcuchy, z których energia przekazywana jest za pomocą połączeń kablowych do falowników. Dzięki instalacji paneli fotowoltaicznych Wnioskodawca zakłada osiągnięcie wyjątkowo niskich kosztów energii elektrycznej jak i również zmniejszoną emisję szkodliwych substancji

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

1. Budowa 2 elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,07151 MW w 2020 roku w miejscowości Wioska Żeglarska w Mikołajkach oraz Stare Sady.
2. Zmniejszenie emisji CO2 do środowiska dzięki zastosowaniu paneli fotowoltaicznych w 2020 roku o 49,89 ton/rok.
3. Wzrost wykorzystania energii słonecznej do produkcji prądu elektrycznego z odnawialnych źródeł

Czy wiesz, że…

Flexi Czarter

Kowalska 3, Mikołajki +48 668 442 042