Zaznacz stronę

Projekty Unijne

Grupa Amax bierze udział w projekcie: M2 System

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Całkowita wartość projektu wynosi 37.883.385,00 zł.
Wkład funduszy europejskich wynosi 19.231.950,00 zł

Projekt “M2 System” ma na celu zwiększenie konkurencyjności gospodarczej Konsorcjum 4 przedsiębiorstw z sektora MŚP, działających na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, co zostanie osiągnięte dzięki realizacji przez te przedsiębiorstwa inwestycji we wspólną infrastrukturę produktów sieciowych oraz wspólne działania w sferach:

  1. promocji,
  2. wdrożenia standardów funkcjonowania produktu,
  3. nowatorskich narzędzi ICT,
  4. oferowania pakietów turystycznych w oparciu o całoroczny kalendarz imprez kulturalnych.

Konsorcjanci realizują w ramach 3 powiązanych ze sobą rdzeni (kulturowego, gastronomicznego i aktywnego) inwestycje w 3 kluczowych lokalizacjach Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (Węgorzewo, Stare Sady i Pisz). Dzięki temu, oraz dzięki wypracowanym w ramach projektu mechanizmom trwałej współpracy, oferować będą turystom przez cały rok znacznie poszerzony zakres usług turystycznych w ramach unikalnego, całorocznego i sieciowego produktu “Mazury na szlaku kultury”. Tak utworzony produkt w innowacyjny sposób przyczyni się do wydłużenia sezonu w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, tworząc całoroczną ofertę, opartą o wydarzenia kulturalne i nowe inwestycje. Jednocześnie stanowi on znaczącą modyfikację istniejącego produktu turystycznego – Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Usługi konsorcjantów będą oferowane w formie kompleksowych, objętych wspólnymi cenami i wspólnie wytwarzanych, oraz dostosowanych do potrzeb i oczekiwań klientów pakietów. Inwestycje stworzą nową jakość w infrastrukturze regionu, oraz umożliwią powstanie zupełnie nowych usług, jak obsługa dużych eventów i catering na wodzie, czy sieciowe wypożyczanie sprzętu turystycznego na obszarze Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Celem głównym projektu jest zwiększenie konkurencyjności 4 MŚP, działających na terenie Krainy WJM, poprzez utworzenie do 2020 r. innowacyjnego, całorocznego, sieciowego produktu turystycznego “Mazury na szlaku kultury”. Powstanie on dzięki wspólnym inwestycjom i działaniom Konsorcjantów, realizowanym w oparciu o istniejący potencjał turystyczny obszaru, w szczególności o liniowy Szlak Wielkich Jezior Mazurskich i pozostałe walory przyrodniczo-kulturowe regionu, zgodnie z RIS dla Polski Wschodniej: turystyka/medycyna/zdrowie.
 
Celami pośrednimi będą:
 
  1. wzrost sprzedaży i wprowadzenie nowych, całorocznych produktów/usług do oferty 4 MŚP
  2. podniesienie jakości, integracja, pakietyzacja i dywersyfikacja oferty turystycznego 4 MŚP
  3. wdrożenie nowych, trwałych rozwiązań w zakresie kooperacji i świadczenia usług wspólnych przez 4 MŚP
  4. wzrost zatrudnienia na terenach wiejskich w sektorze pozarolniczym o 21 osób
  5. wdrożenie innowacji produktowej i procesowej w turystyce Krainy Wielkich Jezior Mazurskich
  6. wydłużenie sezonu turystycznego w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich i lepsze wykorzystanie potencjału tego obszaru dla turystyki.
 
W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost liczby turystów po wysokim sezonie turystycznym (szczególnie dzięki ofercie kulturowej i wybudowanej, całorocznej infrastrukturze).
Projekt przyczyni się to do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw realizujących projekt, zwiększenia zatrudnienia na obszarach wiejskich w sektorze pozarolniczym, oraz lepszego wykorzystania potencjału przyrodniczego i kulturalnego regionu dla rozwoju całorocznej oferty turystycznej, a tym samym ograniczenia sezonowości. Działanie to wpisuje się doskonale w RIS Polski Wschodniej “turystyka, medycyna, zdrowie”.
 
 

Grupa Amax bierze udział w projekcie 1.5.2 pod tytułem:

“Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu poprzez budowę nowego obiektu gastronomicznego oraz modernizację obecnych obiektów gastronomicznych.”

Wartość ogółem: 3683857.34
Wydatki kwalifikowalne: 2995005.97
Wnioskowane dofinansowanie: 1973708.93
Procent dofinansowania: 65.90

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-06-03
Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 2019-06-03
Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2020-09-30

Nazwa źródła finansowania wydatków
1.Kwota dofinansowania: 1 973 708.93 2
2.Wkład własny Wnioskodawcy: 1 021 297.04

– Budżet jednostek samorządu terytorialnego: 0.00
– Inne krajowe środki publiczne, jakie: 0.00
– Prywatne: 1 021 297.04
W tym EBI: 0.00

Projekt polega na odtworzeniu warmińskiego dziedzictwa kulinarnego poprzez budowę obiektu restauracyjnego przez firmę Grupa AMAX Sp. z o.o oraz zakup urządzeń niezbędnych do realizacji inwestycji. Na działce nr 432 w Mikołajkach przy ul. Kajki 64 zaplanowano budowę restauracji i zakup urządzeń. Na I piętrze budynku powstaną sale konferencyjne do przeprowadzania szkoleń. W pozostałych lokalizacjach gdzie będzie odbywała się sprzedaż cateringowa tj. Restauracja Pagaj, Żagiel, Lady Mary przy ul. Kowalskiej 3 w dz. nr 426/4 i 424/4, Restauracja City, Plac Wolności 8 dz. nr 202/10 i 202/47, Restauracja Pod Jabłoniami w miejscowości Stare Sady 13F dz. nr 18/1, 15/6, 18/3 oraz Restauracja Sielawa w Mikołajkach przy Placu Wolności 13 dz. nr 202/26 tylko zakup urządzeń. W restauracji będzie sprzedawanych 17 potraw nawiązujących do dziedzictwa kulinarnego regionu. Firma w celu możliwości rozpoczęcia produkcji żywności zamierza przeprowadzić budowę obiektu oraz zakup środków trwałych niezbędnych do prowadzenia obiektu restauracyjnego. Działania te pozwolą na popularyzację oraz dostosowanie do czasów współczesnych starych, tradycyjnych przepisów kulinarnych co wiąże się z budowaniem przewagi konkurencyjnej MŚP.

Przedsięwzięcie posiada opinię wystawiona przez Izbę Rzemieślniczą potwierdzającą, iż projekt stanowi kontynuację tradycji. Wyrób tradycyjnych potraw jest okazją do promocji lokalnego i regionalnego dziedzictwa kulinarnego, a także pobudzania lokalnej przedsiębiorczości. Niniejsza inwestycja wpisuje się w założenia określone w SzOOP RPO WiM dla Osi Priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur dla działania 1.5.-Nowoczesne firmy i podziałania 1.5.2Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu i jest tożsama z głównym celem tematycznym 3. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury oraz Priorytetem inwestycyjnym 3c.„Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

Celem głównym projektu jest zwiększenie konkurencyjności w firmie Grupa Amax Sp. z o.o. poprzez odtworzenie tradycyjnych produktów żywnościowych. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

1. Budowa obiektu restauracyjnego wraz z salami konferencyjnymi na cele prowadzenia działalności gospodarczej związanej z odtwarzaniem dziedzictwa kulinarnego warmińskiego w 2020 roku w miejscowości Mikołajki.

2. Wprowadzenie 18 nowych produktów na rynek w 2020 roku: placki ziemniaczane z kurkami, szczupak faszerowany z sosem tatarskim, ryby mazurskie w zalewie octowej, stynka smażona z sosem jogurtowym, żurek na wędzonce z jajkiem, rosół ze swojskim makaronem, zupa rybna, chłodnik litewski, kaczka pieczona z jabłkami w sosie żurawinowym, golonka pieczona w piwie, pierogi z sandaczem i sosem rakowym, sielawa smażona, pierogi z leśnymi grzybami, pierogi z jagodami, szarlotka, tarta z leśnymi owocami , galaretka z agrestu i porzeczki, wynajem sali konferencyjnej

3. Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie o 3 etaty w 2020 roku.

 

Grupa Amax bierze udział w projekcie 1.3.4 pod tytułem:

“Przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności firmy “Grupa Amax” spółka z ograniczona odpowiedzialnością.”

 

Wartość ogółem: 2463000.00
Wydatki kwalifikowalne: 2002439.02
Wnioskowane dofinansowanie: 1401507.07
Procent dofinansowania: 69.99

Okres realizacji projektu:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2020-02-11
Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 2020-02-11
Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2020-09-30

Nazwa źródła finansowania wydatków
1. Kwota dofinansowania: 1 401 507.07 6
2. Wkład własny Wnioskodawcy: 600 931.95 3

– Budżet jednostek samorządu terytorialnego: 0.00
– Inne krajowe środki publiczne, jakie: 0.00
– Prywatne 600 931.95
W tym EBI: 0.00

Przedmiotem projektu jest przygotowanie terenów pod inwestycję, która zostanie zrealizowana na działce nr 423/4 i 426/160, obręb nr 15 w miejscowości Stawek, w powiecie Mrągowskim. Inwestycja realizuje 2 i 3 typ projektów określony przez SzOOP dla poddziałania 1.3.4 tj. uzbrojenie terenów inwestycyjnych, budowę lub modernizację układu komunikacyjnego dla terenu inwestycyjnego, Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych.

W ramach działań projektowych przewidziano wykonanie – zagospodarowanie terenu- niwelacja i infrastruktura (wydatki na infrastrukturę drogową wynoszą 964923,94 zł co stanowi mniej niż 50% wydatków kwalifikowanych tj. kwoty 2 002 439,02), przyłącze wodociągowe oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej. Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości. W ramach realizacji projektu uzbrojony teren inwestycyjny w 100% będzie przeznaczony na prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Niniejszy projekt dotyczy inwestycji początkowej zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 651/2014. Projekt polega na inwestycji w środki trwałe, dzięki którym będzie można osiągnąć rezultat projektu jakim jest dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa i rozszerzenie zakresu działalności w ramach już prowadzonej działalności.

Efekt zachęty został spełniony. Wnioskodawca posiada ważne warunki przyłączenia do sieci oraz pełną dokumentację techniczną. W wyniku realizacji projektu powstanie infrastruktura, która będzie służyła przygotowaniu terenów pod inwestycję polegającą na utworzeniu Centrum Obsługi Łodzi motorowych i jachtów. Projekt nie zakłada wykorzystania infrastruktury do realizacji inwestycji z funkcją mieszkalną lub usługowo-mieszkalną. Projekt spełnia wszystkie warunki brzegowe określone w SzOOP RPO WiM 2014-2020.Niniejsza inwestycja wpisuje się w założenia określone w SzOOP RPO WiM dla Osi Priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur dla działania 1.3.4.

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności firmy “Grupa Amax”
spółka z ograniczona odpowiedzialnością poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w celu zwiększenia konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstwa.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
1. Przygotowanie terenów pod inwestycje własne wnioskodawcy.
2. Realizację inwestycji prywatnych, które spowodują rozpoczęcie docelowej działalności na terenie objętym projektem.

Czy wiesz, że...

Flexi Czarter

Kowalska 3, Mikołajki +48 668 442 042